Câu hỏi của Nguyễn Thị Yến - Hóa học lớp 13

Nung m gam hỗn hợp  gồm Al, FexOy  trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Chia X làm 2 phần :

    Phần 1 : Có khối lượng bằng 40,2 g, Cho phần 1 tác dụng  với một lượng dư dd H­2SO đặc nóng thu đươc 20,16 lit SO­2 ( sản phẩm khử duy nhất).

    Phần 2: Cho tác dụng hết với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc) và còn lại 5,6 g chất rắn không tan.

Công thức oxit và giá trị của m là:

A. Fe3O4 và 26,9 g              B. Fe2O3  và 26,9 g                  C. Fe2O3 và 26,86g       D. Fe2O3 và 53,6 g

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.