Pham Trong Bach

Số  x 12 (với x khác 0) không bằng số nào trong các số sau đây?

A.  x 18   :   x 6   x ≠ 0

B.  x 4 . x 8

C.  x 2 . x 6

D.  x 3 4

Cao Minh Tâm
6 tháng 1 2017 lúc 5:37

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Số  x 4  (với x khác 0) không bằng số nào trong các số sau đây?

A.  x 12 :   x 8   x ≠ 0

B.  x 2 . x 3

C.  x 2 2

D.  x 5 :   x   x ≠ 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN