Câu hỏi của Bùi Thị Hồng Nhung - Hóa học lớp 11

X, Y, Z là ba hợp chất hữu cơ (mạch hở) phân tử đều chỉ chứa C, H, O; trong đó có hai hợp chất hữu cơ đơn chức. Đốt cháy cùng một lượng như nhau mỗi chất X, Y, Z phải cần một lượng oxi vừa đủ lần lượt là m1, m2, m3 (với m1 < m2 < m3) . Mặt khác khi cho Na dư vào 6,66 gam hỗn hợp M thu được do trộn X, Y, Z theo tỉ lệ bất kì đều thấy luôn chỉ thoát ra 1,008 lít khí H2 (đktc).Nhận xét nào sau đây ĐÚNG ?
 

  1.  Chất Y có mạch cacbon phân nhánh.
  2.  Chất Z có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
  3. Chất X có khả năng làm mất màu nước Brom.
  4.  Chất X cũng như chất Y khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng với số mol H2O.
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.