CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Mỹ Lai

Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 Biết rằng khi khử 53,23g Fe2O3 bằng CO ở điều kiện đẳng áp thì thấy thoát ra một nhiệt lượng là 2,25kcal. Cho M Fe2O3 = 159,69.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN