Nguyễn Hoàng Nam

Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q đều mạch hở và được tạo ra từ một amino axit X, mạch hở, phân tử có chứa một nhóm NH2. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 18,67%. Thủy phân không hoàn toàn 79,35 gam hỗn hợp gồm M, P, Q (tỉ lệ mol tương ứng 4:3:2) thu được m gam M; 18,9 gam P; 12,3 gam Q và 11,25 gam X. Giá trị của m là:

A. 17,6

B. 15,2

C. 19,8

D. 39,6

Ngô Quang Sinh
31 tháng 12 2019 lúc 15:19

MX=10,1867.14=75gam(Gly)

79 , 35   g a m       G l y − G l y : 4 x   m o l G l y − G l y − G l y : 3 x   m o l G l y − G l y − G l y − G l y : 2 x   m o l → H + / H 2 O Gly 2 : m   g a m Gly 3 = 0 , 1   m o l Gly 4 = 0 , 05   m o l G l y = 0 , 15   m o l    

BTKL:   75.2 − 18 . x + 75.3 − 18.2 . x + 75.4 − 18.3 . x = 79 , 35 →   x   =   0 , 05   m o l

BTGlu: 8 x   +   9 x   +   8 x   =   2. m 75.2 − 18     +   0 , 1.3   +   0 , 05.4   +   0 , 15   →   m   =   39 , 6   g a m .

Đáp án cần chọn là: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q đều mạch hở và được tạo ra từ một amino axit X, mạch hở, phân tử có chứa một nhóm NH2. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 15,73%. Thủy phân không hoàn toàn 69,3 gam hỗn hợp gồm M, P, Q (tỉ lệ mol tương ứng 1:1:1) thu được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q và 31,15 gam X. Giá trị của m là:

A. 17,6

B. 15,2

C. 8,8

D. 30,4

Nguyễn Hoàng Nam

Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm NH2. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là:

A. 9,315 gam.

B. 58,725 gam.

C.8,389 gam.

D.5,580 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M ; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là : 

A. 8,389 

B. 58,725 

C. 5,580 

D. 9,315 

Nguyễn Hoàng Nam

Tripeptit M và tetrapeptit N đều tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có 1 nhóm -NH2. % khối lượng của nitơ trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, N (tỉ lệ mol 1:1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62g đipeptit và 3,75g X. Giá trị của m là:

A. 5,585 gam

B.58,725 gam

C. 9,315 gam

D. 8,389 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X chứa ba amino axit no, mạch hở, phân tử có một nhóm –COOH và một nhóm −NH2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 0,27 mol O2 , thu được 4,32 gam H2O . Mặt khác, trùng ngưng toàn bộ m gam X thu được a gam hỗn hợp Y chứa đipeptit, tripeptit và tetrapeptit. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a có thể

A. 4,587

B. 4,274

C. 5,106

D. 5,760

Nguyễn Hoàng Nam

H là một hexapeptit được tạo từ một loại amino axit X. Phân tử X chỉ chứa 1 nhóm - N H 2 và 1 nhóm -COOH, tổng khối lượng nitơ và oxi trong X chiếm 61,33%. Khi thủy phân m gam H thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6 gam đipeptit; 45 gam X. Giá trị của m là: 

A. 342 

B. 409,5 

C. 360,9 

D. 427,5 

Nguyễn Hoàng Nam

H là một hexapeptit được tạo thành từ một loại amino axit X. Phân tử X chỉ chứa 1 nhóm - N H 2 và 1 nhóm -COOH, tổng khối lượng nitơ và oxi trong X chiếm 61,33%. Khi thủy phân m gam H thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6 gam đipeptit; 45 gam X. Giá trị của m là: 

A. 342. 

B. 360,9. 

C. 409,5. 

D. 427,5. 

Nguyễn Hoàng Nam

H là một hexapeptit được tạo thành từ một loại amino axit X. Phân tử X chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH, tổng khối lượng nitơ và oxi trong X chiếm 61,33%. Khi thủy phân m gam H thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6 gam đipeptit; 45 gam X. Giá trị của m là:

A. 342.

B. 360,9.

C. 409,5.

D. 427,5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho biết X là tetrapeptit (mạch hở) tạo thành từ 1 amino axit A no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH). Biết rằng trong phân tử A chứa 15,73% N về khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là

A. 161,00

B. 149,00

C. 143,45

D. 159,25

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN