Pham Trong Bach

Tìm tập nghiệm của bất phương trình  log 1 2 x 2 - 3 x + 2 ≥ - 1

A.  ( - ∞ ; 1 ]

B.  [ 0 ; 1 ) ∪ ( 2 ; 3 ]

C.  [ 0 ; 2 ) ∪ ( 3 ; 7 ]

D. [0;2)

Cao Minh Tâm
16 tháng 4 2019 lúc 11:30

Đáp án B

BPT ⇔ x 2 - 3 x + 2 > 0 x 2 - 3 x + 2 ≤ 1 2 - 1 = 2 ⇔ [ x > 2 x < 1 0 ≤ x ≤ 3 ⇔ [ 2 < x ≤ 3 0 ≤ x < 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình  log 5 2 3 x - 2 log 2 ( 4 - x ) - log ( 4 - x ) 2 + 1 > 0

A. 3

B. 1

C. 0

D. 2

Pham Trong Bach

Tìm số nghiệm của phương trình x - 1 2 e x - 1 - log   2 = 0  

A.

B.

C.  2

D. 0

Pham Trong Bach

Gọi S 1 ;   S 2 ;   S 3  lần lượt là tập nghiệm của các bất phương trình sau: 2 x + 2 . 3 x - 5 x + 3 > 0 ; log 2 x + 2 ≤ - 2 ; 1 5 - 1 x > 1 . Tìm khẳng định đúng?

A.  S 1 ⊂ S 3 ⊂ S 2

B.  S 2 ⊂ S 1 ⊂ S 3

C.  S 1 ⊂ S 2 ⊂ S 3

D.  S 2 ⊂ S 3 ⊂ S 1

Pham Trong Bach

Tập nghiệm của bất phương trình x + 2 x + 2 2 + 3 + 1 + x x 2 + 3 + 1 > 0  là

A.  1 ; 2

B.  - 1 ; 2

C.  − 1 , + ∞ .

D.  1 , + ∞ .

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình  ( m + 1 ) x 2 - 2 ( m + 1 ) x + 4 ≥ 0   ( 1   ) có tập nghiệm  S = ℝ ?

A. m > - 1

B. - 1 ≤ m ≤ 3  

C.  - 1 < m ≤ 3  

D.  - 1 < m < 3  

Pham Trong Bach

Cho bất phương trình m . 3 x + 1 + ( 3 m + 2 ) ( 4 - 7 ) x + ( 4 + 7 ) x > 0  với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x ∈ - ∞ ; 0

A.  m ≥ 2 - 2 3 3

B.  m > 2 - 2 3 3

C.  m > 2 + 2 3 3

D.  m ≥ - 2 - 2 3 3

Pham Trong Bach

S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số a thỏa mãn mỗi nghiệm của bất phương trình log x ( 5 x 2 - 8 x + 3 ) > 2  đều là nghiệm của bất phương trình x 2 - 2 x - a 4 + 1 ≥ 0 .  Khi đó:

A.  S = - 10 5 ; 10 5 .

B.  S = - ∞ ; - 10 5 ∪ 10 5 ; + ∞

C.  S = - 10 5 ; 10 5 .

D.  S = - ∞ ; - 10 5 ∪ 10 5 ; + ∞ .

Pham Trong Bach

Tập nghiệm của bất phương trình  x + 2 x + 2 2 + 3 + + x x 2 + 3 + 1 > 0  là:

A. (1;2)

B. (-1;2)

C.  − 1 ; + ∞ .

D.  1 ; + ∞ .

Pham Trong Bach

Tập nghiệm của bất phương trình  x + 2 x + 2 2 + 3 + + x x 2 + 3 + 1 > 0 là

A.  1 ; 2

B. - 1 ; 2

C. - 1 ; + ∞

D. 1 ; + ∞

Pham Trong Bach

Cho hàm số f(x)=-1/3x3 + 4x2-7x+2. Tập nghiệm của bất phương trình: f ' ( x ) ≥ 0  là

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN