Câu hỏi của Bảo Duy Cute - Hóa học lớp 10

Xét phản ứng thủy phân este axetat etyl:

CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH

Tính phần este bị thủy phân khi số mol nước gấp 10 lần số mol este. Biết hằng số cân bằng của phản ứng trên là 0,25.

  •  77,8% 
  • 75,9% 
  • 21,3%
  •  75%
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.