Câu hỏi của tuyệt vời hoc24 - Hóa học lớp 11

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a)      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.