Bài 31: Giống vật nuôi

Oanh Hoàng

Thế nào là giống vật nuôi? Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi? Cho VD.

Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 20:08

-Giống vật nuôi là tập hợp vật nuôi có cùng nguồn gốc, do con người tạo ra bằng cách chọn lọc và nhận lên qua nhiều thế hệ.

-Vai trò của giống vật nuôi: ảnh hưởng đến nặng suất và chất lượng sản phẩm.

Vd: Trong điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp, năng suất, chất lượng sản phẩm của một số giống gà và bờ khác nhau do không cùng một giống.

Bình luận (0)
Tram Nguyen
Tram Nguyen 24 tháng 3 2018 lúc 6:12

-Giống vật nuôi là tập hợp vật nuôi có cùng nguồn gốc, do con người tạo ra bằng cách chọn lọc và nhận lên qua nhiều thế hệ. -Vai trò của giống vật nuôi: ảnh hưởng đến nặng suất và chất lượng sản phẩm. VD: Trong điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp, năng suất, chất lượng sản phẩm của một số giống gà và bờ khác nhau do không cùng một giống.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN