Nguyễn Thanh Hằng

Từ thu - đông 1954, hướng tiến công của quân Pháp theo kế hoạch Nava sẽ có sự thay đổi như thế nào?

A. Chuyển hướng tiến công ra Bắc Bộ 

B. Chuyển hướng tiến công lên Tây Nguyên 

C. Chuyển hướng tiến công lên Bắc Đông Dương 

D. Tiếp tục tiến công ở Trung Bộ và Nam Đông Dương

Phạm Thị Diệu Hằng
7 tháng 9 2018 lúc 7:36

Đáp án A
Bước thứ hai của kế hoạch Nava: từ thu- đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Hướng tiến công từ Lạng Sơn theo Đường số 4 đánh lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn theo đường số 3, bao vây Việt Bắc ở phía Đông và phía Bắc do binh đoàn nào của quân đội Pháp đảm nhiệm?

A. Binh đoàn dù 

B. Binh đoàn bộ binh 

C. Binh đoàn thủy quân lục chiến 

D. Binh đoàn hỗn hợp bộ binh và thủy quân lục chiến

Nguyễn Thanh Hằng

Điểm chung về hướng tiến công của quân ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông - xuân 1953- 1954 và chiến dịch Tây Nguyên (3 - 1975) là gì?

A. Tiến công vào những vị trí quan trọng nhưng quân địch yếu. 

B. Tiến công vào những nơi có cơ quan đầu não của địch. 

C. Tiến công vào những nơi địch khó tiếp viện. 

D. Tiến công vào những nơi tập trung lực lượng chính của địch.

Nguyễn Thanh Hằng

Hướng tiến công chiến lược của Nava trong thu - đông 1953 và xuân 1954 là

A. Bắc Bộ 

B. Trung Bộ và Nam Bộ 

C. Trung Bộ và Nam Đông Dương 

D. Bắc Bộ và Bắc Đông Dương

Nguyễn Thanh Hằng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về hướng tiến công chiến lược của quân đội Việt Nam trong đông-xuân 1953-1954?

A. Đánh vào những nơi có tầm quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu 

B. Mục đích là để phá khối cơ động chiến lược của Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ 

C. Khoét sâu mâu thuẫn giữa tập trung - phân tán của Pháp, làm kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản 

D. Buộc Nava phải tiếp tục điều quân từ Âu- Phi về tăng cường cho đồng bằng Bắc Bộ

Nguyễn Thanh Hằng

Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về hướng tiến công chiến lược của quân đội Việt Nam trong đông-xuân 1953-1954?

A. Đánh vào những nơi có tầm quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu 

B. Mục đích là để phá khối cơ động chiến lược của Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ 

C. Khoét sâu mâu thuẫn giữa tập trung - phân tán của Pháp, làm kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản 

D. Buộc Nava phải tiếp tục điều quân từ Âu- Phi về tăng cường cho đồng bằng Bắc Bộ

Nguyễn Thanh Hằng

Điểm khác biệt cơ bản về hướng tiến công của quân đội Việt Nam trong xuân hè 1954 so với Đông xuân 1953-1954 là gì?

A. Tiếp tục tấn công vào nơi có tầm quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu 

B. Chuyển hướng tấn công vào nơi địch mạnh nhất 

C. Chuyển hướng tấn công vào nơi địch yếu nhất 

D. Chuyển hướng tấn công vào hậu phương của địch

Nguyễn Thanh Hằng

Điểm khác biệt cơ bản về hướng tiến công của quân đội Việt Nam trong xuân hè 1954 so với Đông xuân 1953-1954 là gì?

A. Tiếp tục tấn công vào nơi có tầm quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu 

B. Chuyển hướng tấn công vào nơi địch mạnh nhất 

C. Chuyển hướng tấn công vào nơi địch yếu nhất 

D. Chuyển hướng tấn công vào hậu phương của địch

Nguyễn Thanh Hằng

Đông xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh – Nghệ - Tĩnh

B. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào

C. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào

D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào

Nguyễn Thanh Hằng

Đông xuân 1953 – 1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh – Nghệ - Tĩnh.

B. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào.

C. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào.

D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN