Nguyễn Hoàng Nam

Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S O 4  50%, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 89,5gam

B. 100 gam

C78,48 gam

D. 87,80 gam

Ngô Quang Sinh
8 tháng 6 2017 lúc 9:56

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S O 4  10%, thu được 2,24 lít khí H 2  (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là :

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S O 4  10%, thu được 2,24 lít khí H 2  (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam

B. 88,20 gam

C. 101,48 gam

D. 97,80 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S O 4  10%, thu được 2,24 lít khí H 2  (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

A. 101,68 gam

B. 88,20 gam

C. 101,48 gam

D. 97,80 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 13,82 gam.

B. 12,83 gam.

C. 13,28 gam.

D. 12,38 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 3,18 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Fe tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

A. 72,94

B. 75,98

C. 62,08

D. 68,42

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H 2 S O 4 loãng thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí  H 2  đktc. Giá trị của m là

A. 51,1

B. 42,6

C. 50,3

D. 70,8

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN