Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trường Huy

Bài tập 22. Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số một số có hai chữ số kémsố đó 1 đơn vị thì sẽ được một số có bốn chữ số lớn gấp 91 lần so với số đầu tiên. Hãy tìmsố đóBài tập 23. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhânvới số phải tìm thì được 3154; số nhỏ trong hai số thì lớn hơn tổng các chữ số của nó là 27Bài tập 24. Cho số có hai chữ số . Nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và hàngđơn vị của nó thì được thương là 18 và dư 4 . Tìm số đã choBài tập 25. Cho hai số có 4 chữ số và 2 chữ số mà tổng của hai số đó bằng 2750. Nếu cả haisố được viết theo thứ tự ngược lại thì tổng của hai số này bằng 8888 . Tìm hai số đã choBài tập 26. Tìm số có bốn chữ số khác nhau, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữahàng nghìn và hàng trăm thì được số mới gấp 9 lần số phải tìmBài tập 27. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 4 ta được số gồm bốnchữ số ấy viết theo thứ tự ngược lạiBài tập 28. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồmbốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lạiBài tập 29. Tìm số tự nhiên có năm chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồmnăm chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lạiBài tập 30. Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng nếu xoá chữ số hàng trăm thì số ấy giảm9 lần.Bài tập 31. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng nếu xoá chữ số hàng nghìn thì số ấygiảm 9 lần.Bài tập 32. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm bằng 0 và nếu xoáchữ số 0 đó thì số ấy giảm 9 lần                                                                                                                                                                    Bài tập 33. Một số tự nhiên có hai chữ số tăng gấp 9 lần nếu viết thêm một chữ số 0 vàogiữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó . Tìm số ấyBài tập 34. Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó vừa chia hết cho 5 và chia hết cho9 , hiệu giữa số đó với số viết theo thứ tự ngược lại bằng 297.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN