Dương Minh

Choose a word in each line that has different stress pattern

A. depend    

B. begin    

C. agree     

D. happen

Nguyen Hoang Hai
14 tháng 7 2019 lúc 8:05

Đáp án:D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh

III. Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. people     

B. enough     

C. picture    

D. father

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN