Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H 2 S O 4  loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 53,6 gam

B. 54,4 gam

C. 92 gam

D. 92,8 gam

Ngô Quang Sinh
6 tháng 3 2017 lúc 2:14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp Al và Fe bằng dung dịch H 2 S O 4  loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 10,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 26,4 gam

B. 39,6 gam

C. 79,2 gam

D. 68,4 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H 2 S O 4  loãng vừa đủ, thu được 1,344 lít H 2  (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 7,66 gam

B. 7,78 gam

C. 8,25 gam

D. 7,72 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch  H 2 S O 4 loãng vừa đủ, thu được 1,344 lít H 2  (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 7,66 gam

B. 7,78 gam

C. 8,25 gam

D. 7,72 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hỗn hợp gồm FeCl 3 ,   Fe 2 SO 4 3 ,   CuCl 2 và CuSO 4 vào nước thành 200 ml dung dịch A. Điện phân 100 lít dung dịch A cho đến khi hết ion Cl -  thì dừng điện phân thấy catot tăng 6,4 gam, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 17,05 gam. Dung dịch sau điện phân phản ứng với NaOH vừa đủ thu được kất tủa B, nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam hỗn hợp hai oxit kim loại, cô cạn 100 ml dung dịch A thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là :

A. 48,25

B. 57,85

C. 67,45

D. 38,65

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72 .

B. 5,6. 

C. 11,2. 

D. 4,48.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 8,975 gam hỗn hợp gòm Al, Fe và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng . Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đưuọc 32,975 gam muối khan. Vậy giá trị của V là

A. 6,72

B. 5,6 

C. 11,2

D. 4,48

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm  F e 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml axit  H 2 S O 4  0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

A. 5,81 gam.  

B. 6,81 gam.  

C. 4,81 gam.  

D. 3,81 gam.  

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm F e 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml axit  H 2 S O 4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 

A. 5,81 gam. 

B. 6,81 gam. 

C. 4,81 gam. 

D. 3,81 gam. 

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm  F e 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml axit  H 2 S O 4  0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

A. 5,81 gam.  

B. 6,81 gam.  

C. 4,81 gam.  

D. 3,81 gam.  

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN