Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

OkeyMan

1.Giải thích tại sao khi bỏ thuốc tím vào 1 côc nc lọc sau 1 hồi thì cốc nc có màu tím.


Các câu hỏi tương tự
Loading...