Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp).

Ju Moon Adn

Một công nhân được giao một số sản phẩm trong một thời gian nhất định . Người đó dự định mỗi ngày làm 45 sản phẩm . Sau khi làm được 2 ngày , người đó nghỉ 1 ngày , nên để hoàn thành công việc người đó phải làm thêm 5 sản phẩm mỗi ngày . Tính số sản phẩm người đó được giao?

kuroba kaito
kuroba kaito 18 tháng 3 2018 lúc 15:19

gọi số sản phẩm người đó được giao là x(sản phẩm; x ϵN*)

=> thời gian dự đinh làm là \(\dfrac{x}{45}\)(ngày)

do làm được 2 ngày lên làm đc số sản phẩm là 2.45 =90(sản phẩm)

số sản phẩm còn lại là x-90 (sản phẩm )

để hoàn thành công việc đó đúng thời hạn người đó phải tăng lên 5 sản phẩm / ngày => năng xất là 45+5=60

=> thời gian để lm lốt công việc là \(\dfrac{x-90}{60}\)(ngày )

do người đó nghỉ 1 ngày nên ta có phương trình

\(2+1+\dfrac{x-90}{60}=\dfrac{x}{45}\)

\(\dfrac{360}{180}+\dfrac{180}{180}+\dfrac{3\left(x-90\right)}{180}=\dfrac{4x}{180}\)

⇔ 360 +180+3(x-90)=4x

⇔540+3x-270=4x

⇔ 270+3x=4x

⇔ 3x-4x=-270

⇔ -x =-270

⇔ x=270

vậy số sản phẩm người đó ddcj giao là 270 sản phẩm

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN