Câu hỏi của Lê Thị Huyền Trâm - Toán lớp 12

Cho lăng trụ ABCA'B'C' có tam giác ABC vuông tại A,AB=a,AC=a√3.Góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng (ABC) bằng 30•.Gọi N trung điểm BB'.Tính theo a thể tích lăng trụ ABCA'B'C' và cosin của góc giữa AB và CN

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.