TFBoys_Thúy Vân
6 tháng 5 2016 lúc 10:42

Gọi tổng đó là tổng S

Ta có: S = 1/6+1/12+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90

=>      S = 1/2.3+1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7+1/7.8+1/8.9+1/9.10

=>      S = 1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10

=>      S = 1/2-1/10

=>      S = 5/10-1/10

=>      S=4/10

=>      S=2/5 

Bình luận (0)
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
6 tháng 5 2016 lúc 10:41

Phân số là \(\frac{2}{5}\)

Bình luận (0)
Bùi Minh Bá
6 tháng 5 2016 lúc 10:46

ta thấy: 1/6=1/2x3; 1/12=1/3x4;1/20=1/4x5;.............;1/90=9x10

Đặt A= 1/6+1/12+1/20+...+1/90

A=1/2x3+1/3x4+1/4x5+.....+1/9x10

A=1/2 -1/3+1/3 -1/4+1/4 -1/5+.......+1/9 -1/10

A=1/2-(1/3+1/3)-(1/4+1/4)-......-(1/9+1/9)-1/10

A=1/2-0-0-0-.....0-1/10

A=1/2-1/10

A=2/5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN