Bài 7. Câu lênh lặp

Trương Đình

Nêu tác dụng của câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước

Trương Quang Dũng
Trương Quang Dũng 15 tháng 3 2018 lúc 21:10

Tác dung;Chỉ một lệnh thay cho nhiều lệnh

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Ly Nguyễn

Câu 1 Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước?

a. if...then b. if...then...else

c. for...do d. while...do

Câu 2 Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước?

a. if...then b. if...then...else

c. for...do d. while...do

Câu 3 Lệnh lặp nào sau đây đúng

a. For <biến đếm >=<giá trị đầu>to <giá trị cuối >do;

b. For <biến đếm >:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối >do;

c. While< điều kiện > = do< câu lệnh > ;

d. While< điều kiện >:= do< câu lệnh>;

Câu 4 Phát biểu nào sau đây đúng ?

a. Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ hình học .

b. Phần mềm Finger Break Out dùng để quan sát thời gian trên trái đất.

c. Phần mềm Pascal dùng để luyện gõ phím nhanh .

d. Phần mềm Sun Times dùng để lập trình .

Câu 5 Câu lệnh Pascal: While(3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ

a. In số 15 ra màn hình 3 lần .

b. In số 15 ra màn hinh 5 lần.

c. Không thực hiện lệnh Writeln (3*5);

d. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (3*5);

Câu 6 Trong câu lệnh lặp fof...do của pascal, mỗi vòng lặp , biến đếm thay đổi như thế nào?

a. +1 b.+1 hoặc -1

c. Một giá trị bất kì d. Một giá trị khác 0

Câu 7 Trong câu lệnh lặp

For i:=1to 20 do Begin s:= s+i end ;

Câu lệnh ghép thực hiện bao nhiêu lần ( nói cách khác , bao nhiêu vòng lặp được thực hiện )?

a. 1 lần b. không lần nào

c. 20 lần d. 21 lần

Câu 8 Lệnh lặp với số lần chưa biết trước nào sau đây là đúng?

a. For < biến đếm>=< giá trị đầu > to < giá trị cuối > do ;

b. For < biến đếm>:=<giá trị đầu > to < giá trị cuối > do;

c. While < điều kiện >=do < câu lệnh >;

d. While < điều kiện >:= do < câu lệnh ;

Harry Anderson

Câu 1: Tác dụng của câu lệnh lặp trong ngôn ngữ lập trình Pascal là dùng: A. Nhiều lệnh thay cho một lệnh. B. Một lệnh thay cho một lệnh. C. Một lệnh thay cho nhiều lệnh. D. Nhiều lệnh thay cho nhiều lệnh. Câu 2: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có “cách” để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh. Đó là: A. Câu lệnh ghép. B. Câu lệnh đơn. C. Câu lệnh lặp. D. Câu lệnh điều kiện. Câu 3: Trong Pascal, câu lệnh lặp với số lần biết trước thường gặp có dạng: A. for ... do … to … B. while ... do ... C. do ... while … D. for ... to … do … Câu 4:Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước For, số lần lặp được xác định bởi công thức: A. Số lần lặp = giá trị đầu – giá trị cuối + 1 B. Số lần lặp = giá trị cuối – giá trị đầu + 1 C. Số lần lặp = giá trị cuối – giá trị cuối D. Số lần lặp = giá trị đầu – giá trị cuối Câu 5: Khi thực hiện câu lệnh lặp For, ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị là … A. Giá trị cuối B. Giá trị đầu C. Giá trị cuối – 1 D. Tất cả đều sai. Câu 6: Khi kết thúc câu lệnh lặp For, giá trị của biến đếm bằng … A. Giá trị cuối B. Giá trị đầu C. Giá trị cuối – 1 D. Giá trị đầu + 1 Câu 7: Khi thực hiện câu lệnh lặp For, sao mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm … A. 1 đơn vị B. 4 đơn vị C. 2 đơn vị D. 3 đơn vị Câu 8: Câu lệnh ghép là câu lệnh được tạo thành từ 2 hay nhiều câu lệnh đơn giản, các câu lệnh đơn đó phải được đặt trong hai từ khóa nào? A. var và end B. uses và begin C. begin và end; D. const và begin Câu 9: Để có thể lưu trữ các số nguyên rất lớn trong phạm vi -231 đến 231-1, ta sử dụng kiểu dữ liệu nào sau đây? A. real B. double C. longint D. byte Câu 10: Với câu lệnh for i:=1 to n do … , trong đó i là: A. Biến đếm chỉ số lần lặp B. Biến chạy từ đầu đến cuối câu lệnh lặp C. Biến điều khiển vòng lặp

D. Tất cả đều đúng Câu 11: Câu lệnh lặp for i:=1 to 15 do writeln(‘O’); có số lần lặp là: A. 14 B. 15 C. 17 D. 16 Câu 12: Để tính tổng các số nguyên từ 1 đến n, ta sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây: A. for i:=1 to n do s:=s+1; B. for i=1 to n do s:=s+i; C. for i:=1 to n do s:=s+i; D. for i:=1 to n do s:=s+1; Câu 13: Trong các câu lệnh sau đây, câu lệnh nào hợp lệ? A. for i:=100 to 1 do writeln(‘A’); B. for i =1 to 15 do writeln(‘A’); C. for i:=1 to 100 do writeln(‘A’); D. for i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’); Câu 14: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? j:=0; for i:=1 to 5 do j:=j+3; A. 9 B. 13 C. 16 D. 15 Câu 15: Đoạn lệnh sau đây: s := 0; for i := 1 to n do if (i mod 2 &lt;&gt; 0) then s := s + i ; dùng để: A. Tính tổng các số nguyên từ 1 đến n. B. Tính tổng các số nguyên chẵn từ 1 đến n. C. Tính tổng các số nguyên lẻ từ 1 đến n. D. Tính tổng các số nguyên âm từ 1 đến n.

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN