Câu hỏi của Hồng Ánh - Hóa học lớp 7

Đốt cháy hoàn toàn 15ml rượu etylic 76,67 độ Dr= 0,8 g/mol 

a) Tính thể tích không khí đã dùng (ở đktc) biết oxi chiếm 20% thể tích không khí 

b) Nếu cho Na dư vào 15ml rượu etylic ở trên thì thu dược bao nhiêu lít khí H2 (ở đktc) biết DH2O = 1 g/ml

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.