Nghiệm của đa thức một biến

Nguyễn Trà My

Tìm nghiệm của đa thức

3/4 x(x-5)-3(5-x)

Diệp Kì Thiên
Diệp Kì Thiên 1 tháng 4 2018 lúc 21:26

\(\dfrac{3}{4}x\left(x-5\right)-3\left(5-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\dfrac{3}{4}x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-5=0\\\dfrac{3}{4}x+3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-4\end{matrix}\right.\)

Vậy S={5;-4}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN