Câu hỏi của trang kieu van - Hóa học lớp 0

x gồm 0.1 mol Mg, 0.04 mol Al, 0.15 mol Zn, X+ Hno3 loãn dư, sau pư m tăng 13,23g. tinh số mol hno3

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.