Nguyễn Hoàng Nam

Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch  C u S O 4 . Xảy ra hiện tượng

A. Không có dấu hiệu phản ứng

B. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch  C u S O 4  nhạt dần

C. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch  C u S O 4  nhạt dần

D. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

Ngô Quang Sinh
25 tháng 2 2017 lúc 4:05

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Ba học sinh P, Q, R làm thí nghiệm (độc lập): cho Zn vào dung dịch C u S O 4 . P nhận xét: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần. Q nhận xét: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, khối lượng Zn không đổi. R nhận xét: Zn không đổi màu, chỉ có màu xanh lam của dung dịch  C u S O 4 nhạt dần. Học sinh nào nhận xét đúng

A. P, Q

B. Q, R

C. P, R

D. P

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: CuO, Zn, MgO, Cu, Fe(OH)3, BaSO4. Hãy xác định chất nào đã cho ở trên khi tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a. Khí nhẹ hơn không khí.

b. Dung dịch có màu nâu.

c. Dung dịch có màu xanh lam.

d. Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình phản ứng minh họa?

Nguyễn Hoàng Nam

Cho bộ dụng cụ thí nghiệm được lắp đặt như hình vẽ và các chất rắn: KClO3 (xúc tác MnO2), FeS, KMnO4, CaCO3, CaC2, S, Fe, CuO.

a) Từ các chất rắn trên, hãy chọn hai chất để điều chế khí O2 từ ống nghiệm 1. Chọn hai chất tương ứng với A để tạo thành khí B có khả năng làm nhạt màu dung dịch Br2.

b) Nếu hấp thụ hết khí B trong ống nghiệm 2 bằng dung dịch Ba(OH)2 và NaOH thì thu được dung dịch X và kết tủa. Lọc bỏ cẩn thận toàn bộ kết tủa, rồi cho tiếp dung dịch NaOH dư vào dung dịch X lại thấy xuất hiện thêm kết tủa.

Hãy cho biết các chất tan có trong dung dịch X, giải thích cụ thể, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Nguyễn Hoàng Nam

Có những chất sau :

A. Cu;    B. CuO ;    C. MgCO 3 ;    D. Mg ;    E. MgO.

Chất nào tác dụng với dung dịch HCl hoặc H 2 SO 4  loãng, sinh ra

1. chất khí cháy được trong không khí ?

2. chất khí làm đục nước vôi trong ?

3. dung dịch có màu xanh lam ?

4. dung dịch không màu và nước ?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)