Bài 33. Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

WitherMaster VNTM

Ai đó giúp mk với T-T mk ngu hoá lắm, mà mai 5/3 là mk KT rồi, ai đó giúp mk với T-T !!!

Bài 1:cần bao nhiêu gam hidro và bao nhiêu gam oxi để điều chế ra 54 gam nước.

Bài 2: Cho 16,8 lít hidro (ĐKTC) tác dụng với 16 gam Fe2O3. Tìm khối lượng Fe tạo thành và khối lượng chất còn dư.

Bài 3: cho 32gam 1 oxit kim loại hoá trị 2, tác dụng vừa đủ với 8,96 lít hidro (ĐKTC). Tìm kim loại đó.

Hoàng Thị Anh Thư
Hoàng Thị Anh Thư 4 tháng 3 2018 lúc 21:05

bài 1:

nH2O=54/180=3(mol)

2H2+O2--->2H2O

3____1,5____3

=>mH2=3.2=6(g)

=>mO2=1,5.32=48(g)

Bài 2: nH2=16,8/22,4=0,75(mol)

nFe2O3=16/160=0,1(mol)

Fe2O3+3H2--->2Fe+3H2O

1_______3

0,1_____0,75

ta có : 0,1/1<0,75/3

=>H2 dư

mH2 dư=0,45.2=0,9(g)

Theo pt: nFe=2nFe2O3=2.0,1=0,2(mol)

=>mFe=0,2.56=11,2(g)

Bình luận (0)
Hoàng Thị Anh Thư
Hoàng Thị Anh Thư 4 tháng 3 2018 lúc 21:12

bài 3:

nH2=8,96/22,4=0,4(mol)

MxOy+yH2--->xM+yH2O

0,4/y___0,4

Ta có: Mx+16y=32/0,4y=80y

=>Mx=64y

Biện luận

=>x=y=1=>M=64(Cu)

Bình luận (0)
Ngọc Hiền
Ngọc Hiền 4 tháng 3 2018 lúc 21:14

Bài 2: Cho 16,8 lít hidro (ĐKTC) tác dụng với 16 gam Fe2O3. Tìm khối lượng Fe tạo thành và khối lượng chất còn dư.

Lg:nH2=16,8/22,4=0,75mol

nFe2O3=16/160=0,1mol

_________3H2+Fe2O3->2Fe+3H2O

TheoPt:3mol____1mol___2mol

Theo bài:0,75mol_0,1mol

PỨ:____0,3mol__0,1mol_0,2mol

Còn:___0,45mol__0_____0,2mol

->Fe2O3 hết H2 dư tính theo Fe2O3

mFe=56.0,2=11,2g

mH2=0,45.2=0,9g

Bình luận (0)
Ngọc Hiền
Ngọc Hiền 4 tháng 3 2018 lúc 21:19

Gọi KL đó là R->CT oxit là RO

VH2=8,96l->nH2=0,4mol->mH2=0,4.2=0,8g

______ RO___+H2->R+H2O

Theo PT:(R+16)g_2g

Theo bài:32g____0,8g

=>0,8(R+16)=32.2=>0,8R+12,8=64=>0,8R=51,2=>R=64

Vậy R là Đồng(Cu)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN