Bài 24. Tán sắc ánh sáng

An Pocket

Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

Nguyễn Hồ Minh Thảo
6 tháng 5 2019 lúc 9:24

Đề là 6o đúng không?

Dd=(nd - 1)A

Dt=(nt - 1)A

\(\Delta\)D=(Dd - Dt)A= (nt - nd)Arad

=> \(\Delta\)L = l.\(\Delta D\) = 1,2.(1,685-1,642).\(\frac{6\pi}{180}\) = 5,0435.10-3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN