Câu hỏi của Trí Đình Phạm - Hóa học lớp 11

Cho mình hỏi

 - Khi cho acid acrylic CH2=CH-COOH phản ứng với dd Br2 dư rồi cho sp hữu cơ thu được qua dd NaOH đun nóng:

          Theo mình pư là: 

               CH2=CH-COOH + Br2  ==>  CH2(Br)-CH(Br)-COOH

         Khi qua dung dịch NaOH thì gốc Br bị thế bởi NaOH:

              CH2(Br)-CH(Br)-COOH + 2NaOH ==>> CH2(OH)-CH(OH)-COOH   + 2 NaBr

 - Nhưng sách lại nói là: dù trong gốc R của acid R-COOH thì cho dù có Br thì nó cũng không phản ứng với NaOH

Các bạn giải thích giùm nhé

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.