Câu hỏi của Pé Chảnh - Toán lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I Trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng

Câu 1: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A = 70 độ ( xin lỗi mình ko bấm dấu độ dc ) góc B bằng :

A. 70 độ

B. 110 độ

C. 40 độ. D. 55 độ

Câu 2: Tam giác ABC và tam giác DEF có C ( góc ) ( xin lỗi do mk ko bấm dấu góc dc ) = F ( góc ), BC = EF

Cần bổ sung thêm yếu tố nào để tam giác ABC = tam giác DEF ( c-g-c )

A. AC = DF B. AB = DE

C. A(góc) = D(góc) D.B= E

Câu 3: Nếu tam giác MNP có MN = MP và P (góc)= 45 độ thì tam giác MNP là tam giác :

A. Vuông. B. Cân

C. Đều. D. Vuông cân

Câu 4: Góc ngoài của tam giác :

A. Bằng góc trong không kề với nó

B. Lớn hơn góc trong kề với nó

C. Bằng tổng hai góc trong không kề với nó

D. Bằng góc kề với nó

Câu 5: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

A. 6cm; 8cm; 10cm

B. 3cm; 5cm; 7 cm

C. 4cm; 6cm; 8cm

D. 5cm; 7cm;8cm

Câu 6: Trong tam giác đều mỗi góc bằng :

A. 45 độ B. 60 độ

C. 90 độ D. 180 độ

II. Tự luận :

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm . Tính BC

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MH vuông góc AB, MK vuông góc AC ( H thuộc AB, K thuộc AC).

Chứng minh :

a tam giác BMH = tam giác CMK

b tam giác MHK cân

c MA là tia phân giác của góc HMK

d HK song song BC

~ Giúp mình nha mai mình nộp r ~

Mơn nhìu❤️

    Được cập nhật 24 tháng 2 lúc 18:49 2 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.