Pham Trong Bach

Cho hàm số y = 3 x + 1 3 x − 1 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là khẳng định

A. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng y = 1 3 và tiệm cận ngang x = 1

B. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng  x = 1 3 và tiệm cận ngang y = 1

C. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng x = -1 và tiệm cận ngang  y = 1 3

D. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng  x = - 1 3 và tiệm cận ngang y = -1

Cao Minh Tâm
28 tháng 6 2019 lúc 18:31

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Xét các mệnh đề sau

(1). Đồ thị hàm số  y = 1 2 x - 3  có hai đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang

(2). Đồ thị hàm số  y = x + x 2 + x + 1 x   có hai đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận đứng

(3). Đồ thị hàm số  y = x - 2 x - 1 x 2 - 1  có một đường tiệm cận ngang và hai đường tiệm cận đứng.

Số mệnh đề đúng là:

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Pham Trong Bach

Tìm số phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(1) Đồ thị hàm số y= x α  với α > 0  nhận trục Ox làm tiệm cận ngang và nhận trục  là tiệm cận đứng.

(2) Đồ thị hàm số y= x α  với  α > 0  không có tiệm cận.

(3) Đồ thị hàm số y = log a x  với 1 < a ≠ 1  nhận trục Oy làm tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.

(4) Đồ thị hàm số y=ax với  1 < a ≠ 1  nhận trục Ox làm tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.

A. 2.

B. 1

C. 4

D. 3.

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng x=1 và tiệm cận ngang  y=1

A. y = x + 1 x − 1

B. y = x + 1 x + 2

C. y = x 3 − 3 x 2 + 2 x − 3

D. y = x 4 + 3 x 2 − 1

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng x = 1 và tiệm cận ngang y = 1 ?

A.  y = x + 1 x - 1

B.  y = x + 1 x + 2

C.  y = x 3 - 3 x 2 + 2 x - 3

D. y = x 4 + 3 x 2 - 1

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = 1 − x 1 + x  có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang là

A.  x = − 1 ;   y = − 1  

B.  x = 1 ;   y = 1  

C.  x = 1 ;   y = − 1

D.  x = − 1 ;   y = 1  

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = 2 x + 1 − x + 2  có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

A. x = 2 ; y = 2

B.  x = 2 ; y = − 2

C.  x = − 2 ; y = − 2

D.  x = − 2 ; y = 2

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = x + 1 x 2 − 1 có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = x + 1 x 2 − 1  có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = x + 1 x 2 - 1  có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? 

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Pham Trong Bach

Đồ thị hàm số y = x + 1 x 2 - 1 có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN