Nguyễn Ngọc Mai
26 tháng 4 2016 lúc 13:58

a/ Trên cùng 1 nữa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, ta có xOy< xOz (35 độ < 70 độ ) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

b/ Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên :

          xOy + yOz = xOz

            35 + yOz = 70

                    yOz = 70 - 35

                    yOz = 35

          Vậy yOz = 35 độ

c/ Tia Oy là tia phân giác của xOz vì :

- Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

- xOy = yOz (35 độ = 35 độ )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho x O y ^   =   100 ° ,  x O z ^   =   50 °

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ tia Oz là phân giác góc xOy

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN