Pham Trong Bach

Sắp xếp các số 12706, 12760, 12076,  12670 theo thứ tự từ bé đến lớn 

A. 12076, 12607, 12760, 12706 

B. 12076, 12760, 12607, 12706

C . 12076, 12706, 12760, 12607 

D. 12076, 12607, 12706, 12760 

Cao Minh Tâm
11 tháng 5 2018 lúc 14:39

Đáp án là D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Sắp xếp các số 435 ; 453 ; 354 ; 345 ; 543:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .............................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................

Pham Trong Bach

Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Pham Trong Bach

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Pham Trong Bach

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Pham Trong Bach

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Pham Trong Bach

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Pham Trong Bach

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN