Câu hỏi của Lâm Phạm Vĩnh Đan - Hóa học lớp 13

Ta có Al(OH)là hidroxit lưỡng tính . Vậy công thức của nó có thể là H2AlO2 không ?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.