Chương I- Cơ học

Tattoo mà ST vẽ lên thôi

Một học sinh đi từ nhà đến trường, sau khi đi được 1/4 quãng đường thì chợt nhớ ra là mình quên moo cuốn sách nên vội vã quay trở về và đi ngay đến trường thì trễ 15'.

a, Tính vận tốc chuyển động của em học sinh, biết quãng đường từ nhà tới trường là s=6km. Bỏ qua thời gian lên xuống xe khi về nhà.

b, Để đến trường đing thời gian dự định thì khi quay về nhà và đi lần hai em học sinh đó phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Ngô Thị Thanh Huyền
20 tháng 2 2018 lúc 15:35

a,1/4 quãng đường dài số km là

1/4.6=1,5(km)

15 phút=0,25h

do học sinh đó đi 1/4 quãng đường về 1/4 quãng đường thì muộn 15 phút nên vận tốc của học sinh đó là

v=S:t=(1,5+1,5):0,25=12(km/h)

b,quãng đường thực của học sinh đó đi khi đã đến trường là

6+1,5+1,5=9(km)

thời gian thực tế mà học sinh đó đi là

t=S:v=9:12=0,75(h)

thời gian học sinh đó đi để không muộn giờ là

0,75-0,25=0,5(h)

vận tốc học sinh đó đi để không bị muộn là

v=S:t=9:0,5=18(km/h)

Bình luận (0)
Team lớp A
20 tháng 2 2018 lúc 18:16

Gọi v là vận tốc ban đầu của người học sinh.

v' là vận tốc khi tăng tốc của người học sinh đề đén trường đúng thời gian dự định.

a,Thời gian đi theo dự định là :

\(t_2=\dfrac{s}{v}=\dfrac{6}{v}\)

Quãng đường thực tế đi là :

\(\dfrac{1}{4}.6+\dfrac{1}{4}.6+6=9\)

Thời gian thực tế là :

\(t_2=\dfrac{s_2}{v}=\dfrac{9}{v}\)

Ta có : \(\dfrac{6}{v}=\dfrac{9}{v}-\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{v}\)

\(\Leftrightarrow v=\dfrac{3.4}{1}=12\left(km/h\right)\)

b, Cho thời gian thực tế bằng thời gian dự định, nên ta có :

\(\dfrac{6}{v}=\dfrac{7,5}{v'}+\dfrac{1,5}{v}\)

\(\dfrac{4,5}{v}=\dfrac{7,5}{v'}\)

\(\dfrac{4,5}{12}=\dfrac{7,5}{v'}\)

\(\Rightarrow v'=\dfrac{7,5.12}{4,5}=20\left(km/h\right)\)

Vậy.................

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN