Pham Trong Bach

Cho tập S gồm 6 phần tử. Hai bạn A và B mỗi người chọn ngẫu nhiên một tập con của S. Xác suất để tập con của A và B chọn được đều có đúng hai phần tử của S bằng

A.  15 4096

B.  225 1024

C.  15 1024

D.  225 4096

Cao Minh Tâm
4 tháng 5 2019 lúc 8:34

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho tập A = {1,2,...,100} Gọi S là tập hợp tất cả các tập con của A, mỗi tập con gồm 2 phần tử có tổng bằng 100. Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc S. Xác suất để chọn được phần tử có tích hai số là một số chính phương bằng

A.  6 49

B.  4 99

C.  4 49

D.  2 33

Pham Trong Bach

Cho tập A={1,2,...,100}. Gọi S là tập hợp tất cả các tập con của A, mỗi tập con gồm 2 phần tử có tổng bằng 100. Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc S. Xác suất để chọn được phần tử có tích hai số là một số chính phương bằng

A.  6 49

B.  4 99

C.  4 49

D.  2 33

Pham Trong Bach

Cho tập A={1,2,3,...,100}. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 99. Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc S. Xác suất để chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số cộng bằng

A.  5 128

B.  11 256

C.  1 24

D.  31 768

Pham Trong Bach

Cho tập hợp A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; . . . ; 100 . Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có 3 số lập thành cấp số nhân bằng?

A.  4 645

B.  2 645

C.  3 645

D.  1 645

Pham Trong Bach

Cho tập A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; 100 . Gọi S là các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng các phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử từ S. Xác suất chọn được một tập hợp có ba phần tử lập thành cấp số nhân là?

A.  3 645

B.  4 645

C.  2 1395

D.  1 930

Pham Trong Bach

Cho tập A gồm 6 phần tử. Chọn ngẫu nhiên một tập con của A. Xác suất để chọn được một tập con gồm đúng 2 phần tử của A bằng

A.  15 63

B.  57 64

C.  15 64

D.  57 63

Pham Trong Bach

Cho tập S={1,2,..6} Ba bạn A, B, C được mời lên bảng, mỗi bạn viết ngẫu nhiên một tập con của S. Xác suất để các tập con của A, B, C viết được khác rỗng; đôi một không giao nhau và trên bảng có đúng 4 phần tử của S gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

A. 0,412

B. 0,206

C. 0,432

D. 0,216

Pham Trong Bach

Cho tập hợp S = 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 17  gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các phần tử chia hết cho 3. 

A.  27 34

B.  23 68

C.  9 34

D.  9 17

Pham Trong Bach

Chọn ngẫu nhiên hai số a và b từ tập A= 2 , 2 2 , 2 3 , . . . , 2 25 . Xác suất để l o g a b là một số nguyên bằng

A.  31 75

B.  31 300

C.  7 50

D.  31 150

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN