Phương trình bậc nhất một ẩn

Mai Hoàng Hải Yến

Giải phương trình

\(\dfrac{3}{x + 2}\) - \(\dfrac{2}{x - 3}\) = \(\dfrac{8}{(x - 2).(x + 3)}\)

Đinh Thị Ngọc Anh
Đinh Thị Ngọc Anh 18 tháng 2 2018 lúc 21:22

ĐKXĐ: \(x\ne\pm2,x\ne\pm3\)

\(\dfrac{3x-9-2x+4}{\left(x+2\right)\left(x-3\right)}=\dfrac{8}{\left(x+2\right)\left(x-3\right)}\)

=> x -5 = 8

=> x=13 (tm ĐKXĐ)

Vậy pt trên có tn là \(S=\left\{13\right\}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN