Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Tâm đinh

3. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc trung bình là 30km/h , sau đó đi ngược dòng từ B về A . Tính quãng đường AB biết thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời gian đi ngược dòng 40 phút và vận tốc dòng nước là 3km/h

kuroba kaito
kuroba kaito 15 tháng 2 2018 lúc 22:49

gọi thời gian đi xuôi dòng là x(h)(x>0)

vận tốc xuôi dòng là 30+3=33(km/h)

=> quãng đường đi là 33x(km)

vận tốc ngược dòng là 30-3=27(km/h)

do thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 40' =\(\dfrac{2}{3}\left(h\right)\) nên thời gian ngược dòng là x+\(\dfrac{2}{3}\)(h)

=> quãng đường ngược dòng là \(27\left(x+\dfrac{2}{3}\right)\) (km)

vì cùng đi và về trên quãng đường AB nên ta có phương trình

\(33x=27\left(x+\dfrac{2}{3}\right)\)

⇔33x=27x+18

⇔33x-27x=18

⇔6x=18

⇔x=3

vậy thời gian xuôi dòng là 3(h)

=> quãng đường AB là 33.x=33.3=99(km)

Bình luận (21)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN