Hướng dẫn soạn bài Chiếu rời đô - Lí Công Uẩn

Moto Kimo Yama

Bài 2: Có thể điền bất kì các từ phủ định nào trong các từ không, chưa, chẳng, vào chỗ trống trong các câu sau được không? Tại sao?

a) Tôi ... tiếp tục ngồi học nữa nên đứng dậy.

b) Mai .... thể vào nhà lúc này vì bạn ấy đã làm mất chìa khóa.

c) Dế Choắt ...... dậy được nữa.

d) Thưa cô, em mệt nên ............ làm bài tập ạ ! - Giúp mình trả lời :)) cảm ơn nhiều.

lục thị thu hằng
18 tháng 2 2019 lúc 19:25

a) Tôi không tiếp tục ngồi học được nữa nên đành đứng dậy. Đầu óc tôi nặng trĩu những lo lắng về sức khỏe của mẹ.

b) Mai không/chưa thể vào nhà lúc này. Bạn ấy đã làm mất chìa khóa.

c) Dế Choắt không dậy được nữa. Nó đang nằm thoi thóp.

d) Thưa cô, em mệt nên chưa làm bài tập ạ!

Bình luận (0)
Phạm Linh Phương
8 tháng 2 2018 lúc 12:17

a)Tôi không tiếp tục ngồi học nữa nên đứng dậy.

b)Mai không thể vào nhà lúc này vì bạn ấy đã làm mất chìa khóa.

c)Dế Choắt không thể dậy được nữa.

d)Thưa cô,em mệt nên chưa làm bài tập ạ!

Bình luận (0)
nguyen thi vang
8 tháng 2 2018 lúc 14:51

Bài 2: Có thể điền bất kì các từ phủ định nào trong các từ không, chưa, chẳng, vào chỗ trống trong các câu sau được không? Tại sao?

a) Tôi ..không/ chẳng.. tiếp tục ngồi học nữa nên đứng dậy.

b) Mai ..không/ chưa/ chẳng.. thể vào nhà lúc này vì bạn ấy đã làm mất chìa khóa.

c) Dế Choắt ...không... dậy được nữa.

d) Thưa cô, em mệt nên ......chưa...... làm bài tập ạ !

Bình luận (0)
Liana
8 tháng 2 2018 lúc 19:32

a) Tôi không tiếp tục ngồi học nữa nên đứng dậy.

b) Mai không thể vào nhà lúc này vì bạn ấy đã làm mất chìa khóa.

c) Dế Choắt không dậy được nữa.

d) Thưa cô, em mệt nên chưa làm bài tập ạ !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN