Câu hỏi của Đỗ Nguyễn Như Bình - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đỗ Nguyễn Như Bình - Toán lớp 10

Mọi người làm giúp mk với nha

Câu 2: Tìm x biết: 

b) \(\frac{x}{3}\)​​​= \(\frac{-2}{9}\)

c) 0,5x -\(\frac{2}{3}\)x= \(\frac{7}{12}\)

Câu 5: Cho B= 3+3^2+3^3+...+3^200. Tìm số tự nhiên n, biết rằng 2B+3= 3^n

 

 

Đề khác:

Câu 5: a/ Tìm x biết:

\(\frac{1}{3}\)+\(\frac{1}{6}\)+\(\frac{1}{10}\)+...+\(\frac{1}{x\left(x+1\right):2}\)\(\frac{2013}{2015}\)

b/ Tính nhanh tổng sau: A= \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{15}\)+\(\frac{1}{21}\)+\(\frac{1}{28}\)+\(\frac{1}{36}\)+\(\frac{1}{45}\)+\(\frac{1}{55}\)

    Được cập nhật 27/08/2016 lúc 19:26
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.