Pham Trong Bach

Đẳng thức 1 + a + a 2 + … + a n + … = 1 1 − a  đúng khi

A. a ≠ 1.

B. a < 1.

C. a < 1.

D. a ≥ 1.

Cao Minh Tâm
13 tháng 4 2017 lúc 11:28

Đáp án B.

Ta có 1 + a + a 2 + … + a n = 1 − a n + 1 1 − a  

a < 1 ⇒ a n + 1 → 0  khi

n → − ∞ ⇒ 1 + a + a 2 + … + a n + … = 1 1 − a  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho a, b, c >0. Xét các bất đẳng thức:

 I) 1 + a b 1 + b c 1 + c a ≥ 8

II) 2 a + b + c 2 b + c + a 2 c + a + b ≥ 64  

III) a+b+c< abc.

Bất đẳng thức nào đúng?

A. Cả ba đều đúng

B. Chỉ I) đúng

C. Chỉ II) đúng

D. Chỉ I) và II) đúng

Pham Trong Bach

Cho số thực a;b;c thỏa mãn 1 < a < b < c . Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A.  log a log a b + log b log b c + log c log c a > 0

B.  log a log a b + log b log b c + log c log c a > 3

C.  log a log a b + log b log b c + log c log c a ≥ 3

D.  log a log a b + log b log b c + log c log c a > 3 3

Pham Trong Bach

Cho 2 số a > 0 , a ≠ 1 , b > 0  thỏa mãn hệ thức a 2 + b 2 = 4 a b .  Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.  2 log a a − b = log a 2 a b

B.  2 log a 4 a b = log a a 2 + log a b 2

C.  2 log a a + b = 1 + log a 6 b

D.  2 log a 4 a b = 2 log a a + b

Pham Trong Bach

Cho a,x,y dương; a khác 1. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.  logx = log a x log a 10

B.  logx = log a x log a e

C. logx = log a x ln 10

D.  logx = log x a log a

Pham Trong Bach

Cho 0 < a ≠ 1 . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A.  log a 3 a a 2 3 = - 3

B.  log a 3 a a 2 3 = 5

C.  log a 3 a a 2 3 = 2

D.  log a 3 a a 2 3 = 3

Pham Trong Bach

Với a,b,c là các số dương, a ≠ 1  đẳng thức nào sau đây sai? 

Pham Trong Bach

Biết rằng 1 1 . 2 . 3 +   1 2 . 3 . 4 +   . . .   +   1   n ( n + 1 ) ( n + 2 ) = a n 2 + b n c n 2 + d n + 16  trong đó a,b,c,d và n là các số nguyên dương.Tính giá trị của biểu thức T=a+b+c+d 

A. 45

B.40

C. 38

D. 24 

Pham Trong Bach

Cho dãy số u n được xác định bởi u 1 = 2 ; u n = 2 u n - 1 + 3 n - 1 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số đã cho là biểu thức có dạng a . 2 n b n + c , với a, b, c là các số nguyên, n ≥ 2 , n ∈ N .  Khi đó, tổng a + b + c có giá trị bằng ?

A. -4

B. 4

C. -3

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN