Hướng dẫn soạn bài Chiếu rời đô - Lí Công Uẩn

Nguyễn Thị Bình Yên

Các câu phủ định sau đều dùng để biểu thị ý phủ định, đúng hay sai? Khoanh tròn Đ hoặc S vs tùng câu và giải thích

Câu phủ định Đúng Sai

a)Họ cam kết rằng ko có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thê hệ trẻ.

Đ S
b)Cụ đùng nghĩ ngợi nhiều nữa, nó chẳng trách cụ đâu! Đ S
c)Nó im lặng, nhưng ko phải là ko hiểu những điều cô ns. Đ S
d)Ai chẳng có những kỉ niệm để thương, để nhớ trong lòng. Đ S
e)Tôi chưa bao giờ nói đc những lời yêu thương như thế vs mẹ, cho dù tôi rất muốn. Đ S

Phạm Hoàng Giang
6 tháng 2 2018 lúc 22:09

Trả lời:

Câu phủ định Đúng Sai

a)Họ cam kết rằng ko có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thê hệ trẻ.

Đ S
b)Cụ đùng nghĩ ngợi nhiều nữa, nó chẳng trách cụ đâu! Đ S
c)Nó im lặng, nhưng ko phải là ko hiểu những điều cô ns. Đ S
d)Ai chẳng có những kỉ niệm để thương, để nhớ trong lòng. Đ S
e)Tôi chưa bao giờ nói đc những lời yêu thương như thế vs mẹ, cho dù tôi rất muốn. Đ S

Bình luận (0)
Trần Như Hiền
7 tháng 2 2018 lúc 22:11

a)Họ cam kết rằng ko có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thê hệ trẻ.

Đ S
b)Cụ đùng nghĩ ngợi nhiều nữa, nó chẳng trách cụ đâu!
Đ S
c)Nó im lặng, nhưng ko phải là ko hiểu những điều cô ns.
Đ S
d)Ai chẳng có những kỉ niệm để thương, để nhớ trong lòng.
Đ S
e)Tôi chưa bao giờ nói đc những lời yêu thương như thế vs mẹ, cho dù tôi rất muốn.
Đ S

Câu a, d có ý khẳng định: có các từ như cam kết, chẳng có (ai cũng có)

Câu c là câu trần thuật

Câu b là câu cầu khiến dùng để khuyên nhủ (có từ đừng)

Câu e có từ chưa bao giờ là dùng để xác nhận không có sự việc diễn ra.

=> Câu nào có những từ phủ định thì mới gọi là câu phủ định

Bình luận (0)
Nga Phạm
10 tháng 2 2018 lúc 14:09

1.Đ

2.S

3.S

4.Đ

5.Đ

Bình luận (0)
__HeNry__
15 tháng 2 2019 lúc 21:33

1.Đ

2.S

3.S

4.Đ

5.Đ

Bình luận (0)
lục thị thu hằng
18 tháng 2 2019 lúc 19:14

Câu phủ định

Đúng

Sai

Giải thích

a) Họ cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ.

Đ

S

Câu này phủ định sự tồn tại của một sự việc, tính chất .

b) Cụ đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, nó chẳng trách cụ đâu!

Đ

S

Câu này phủ định sự tồn tại của một sự việc, tính chất .

c) Nó im lặng, nhưng không phải là không hiểu những điều cô nói.

Đ

S

Câu này biểu thị ý khẳng định vì có từ phủ định kết hợp với một từ phủ định (không phải là không)

d) Ai chẳng có những kỉ niệm để thương, để nhớ trong lòng.

Đ

S

Câu này biểu thị ý khẳng định vì từ phủ định được kết hợp với một từ nghi vấn ( ai chẳng ).

e) Tôi chưa bao giờ nói được những lời yêu thương như thế với mẹ, cho dù tôi rất muốn.

Đ

S

Câu này phủ định sự tồn tại của một sự việc, tính chất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN