Câu hỏi của Nam - Hóa học lớp 11

Cho axit cacboxylic X (mạch hở, không phân nhánh) tác dụng với Na, thu được 6,15 gam hỗn hợp chất rắn Y và 0,04 mol H2. Hòa tan hết Y vào dung dịch NaOH dư, cô cạn được chất rắn Z. Nung Z với CaO đến phản ứng hoàn toàn thu được a mol một hiđrocacbon. Giá trị của a là

     A. 0,045.                       B. 0,030.                       C. 0,035.                       D. 0,040.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.