Hướng dẫn soạn bài Chiếu rời đô - Lí Công Uẩn

Nguyên Mộng Mơ

đọc câu hỏi sau và trả lời câu hỏi ở dưới

(1) An đi đá bóng

(2) An không đi đá bóng

(3) An chẳng đi đá bóng

(4) An chưa đi đá bóng

câu (1) đưa ra thông tin gì?

các câu(2)(3)(4)đưa ra thông tin gì?

chỉ ra sự khác biệt về mặt hình thức giữa câu(1)và các câu còn lại

HELP ME

Lê Thị Ngọc Duyên
3 tháng 2 2018 lúc 20:47

- Câu (1) đưa ra thông tin gì?

Khẳng đinh việc Nam đi đá bóng.

- Các câu (2), (3), (4) đưa ra thông tin gì?

Phủ định việc Nam đi đá bóng.

- Chỉ ra sự khác biệt về mặt hình thức giữa câu (1) và các câu còn lại.

Các câu (2), (3), (4) có các từ "không, chưa, chẳng" khác về mặt hình thức so với câu (1).

Bình luận (0)
nguyen thi vang
4 tháng 2 2018 lúc 14:05

- Câu 1 : Thông báo sự việc đã diễn ra

- Câu 2, 3, 4 : Thông báo thông tin, sự việc không diễn ra

* Hình thức giữa câu (1) và các câu còn lại :

---> Các câu còn lại có các từ phủ định : không, chưa, chẳng

----> Câu 1 thì không có từ phủ định

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
12 tháng 2 2019 lúc 20:30

- Câu (1) đưa ra thông tin gì?

Khẳng đinh việc Nam đi đá bóng.

- Các câu (2), (3), (4) đưa ra thông tin gì?

Phủ định việc Nam đi đá bóng.

- Chỉ ra sự khác biệt về mặt hình thức giữa câu (1) và các câu còn lại.

Các câu (2), (3), (4) có các từ "không, chưa, chẳng" khác về mặt hình thức so với câu (1).

Bình luận (0)
lục thị thu hằng
18 tháng 2 2019 lúc 19:24

Câu (1) đưa ra thông tin: khẳng định việc An đi đá bóng.

- Các câu (2), (3), (4) :phủ định thông tin An đi đá bóng.

- Về hình thức, các câu còn lại có chứa các từ phủ định: không, chẳng, chưa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN