Chương II : Tam giác

Nguyễn Trà My

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BD=CE<1/2BC.

a)Chứng ninh rằng tam giác ADE cân

b)Kẻ BM vuông góc với AE, CN vuông góc với AD(M thuộc AE, N thuộc AD). Chứng minh rằng BM = CN

c)Chứng minh AM=AN

d)Gọi O là giao điểm của BM và CN. Chứng minh OB=OC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN