Câu hỏi của Lê Ngọc Gia Hân - Hóa học lớp 0

Các anh chị giải giúp em câu này nhé. Cảm ơn.

Cho 12,96 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng vừa đủ với dd chứa 1,8 mol HNO3 tạo ra sản phẩm khử X duy nhất. Làm bay hơi dd sau phản ứng thu được m gam muối khan, m là?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.