Pham Trong Bach

Tìm x:  x 52 ¯   +   13 x ¯   = 384

Cao Minh Tâm
14 tháng 12 2017 lúc 14:09

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm x biết:

a. x + x : 0,25 + x : 0,5 + x : 0,125 = 0,45

b.  x 52 + 13 x = 384

Pham Trong Bach

Tìm x biết

b) x 52 ¯  + 13 x ¯  = 384

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN