Pham Trong Bach

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A.  sin 0 O + cos 0 O = 0.  

B.  sin 90 O + cos 90 O = 1.

C.  sin 180 O + cos 180 O = − 1.  

D.  sin 60 O + cos 60 O = 3 + 1 2 .

Cao Minh Tâm
27 tháng 12 2017 lúc 6:34

Ta có: cos 0 0 = 1 sin 0 0 = 0 ⇒ cos 0 0 + sin 0 0 = 1.  

Chọn A.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho sin a = 3/5 và cos a < 0 ; cos b = 3/4 và sin b > 0.  Giá trị của sin(a - b)  bằng :

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC có góc A tù. Cho các biểu thức sau:

(1) M = sin A + sin B + sin C

(2) N = cosA. cosB. cosC

(3) P   = cos   A 2 . sin   B 2 . c o t   C 2

(4) Q = cotA.tan B.tan C

Số các biểu thức mang giá trị dương là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Pham Trong Bach

Rút gọn biểu thức A= sin   x   +   sin   2 x   +   sin   3 x   cos   x   + cos   2 x + cos 3 x

A. tan4x

B. tan 3x

C. tan 2x

D. tan x + tan 2x

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN