Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

19,48 + 26,15

62,05 - 20,18

4,06 x 3,4

91,08 :3,6

Cao Minh Tâm
7 tháng 12 2018 lúc 17:38

Học sinh tính toán cẩn thận

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

19,48 + 26,15

62,05 - 20,18

4,06 x 3,4

91,08 :3,6

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

                a)  30,14 x  3,6                                                b)   29,92 :  2,2

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a) 47,6 + 81,45                    b) 89 – 63,47

c) 18,15 x 3,6                    d) 2,7 : 2,5

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính

a) 605,26 + 217,3       

b) 68,4 – 25,7   

c) 9,3 x 6,7             

d) 91,08 : 3,6

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a) 47,6 + 81,45

b) 89 – 63,47

c) 18,15 x 3,6

d) 2,7 : 2,5

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính.

a) 356,37 + 542,81

b) 416,3 – 252,17

c) 25,14 x 3,6

d) 78,24 : 1,2

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính

a) 605,26 + 217,3       

b) 68,4 – 25,7           

c) 9,3 x 6,7             

d) 91,08 : 3,6

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

91,08 : 3,6

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

91,08 : 3,6

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN