Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

1. Viết CT in ra các số lê nhỏ hơn hoặc bằng n ( với n đc nhập).Sao cho 15 số lẻ đc in trên 1 dòng.

duong nguyenvan
10 tháng 1 2018 lúc 15:09

Program bai1;

uses crt;

var dem,n,i: integer;

begin

clrscr;

write('nhap n ='); readln(n);

dem:=0;

for i:= 1 to n do

if i mod 2 = 1 then

begin

write(i:3,',');

dem:= dem+1 ;

if dem mod 15 = 0 then writeln;

end;

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN