Pham Trong Bach

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

4 3 5 .......... 4,35

Cao Minh Tâm
23 tháng 7 2018 lúc 8:10

4 3 5  > 4,35

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 24, 3 x 4………97,20

Pham Trong Bach

Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm:

a) 74, 5 .......... 74, 457

Pham Trong Bach

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

7 m 3 5 d m 3 …7,5 m 3

Pham Trong Bach

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

26 giờ 25 phút : 5 … 3 giờ 33 phút  + 1 giờ 45 phút

A. >

B. <

C. =

Pham Trong Bach

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:  41 m m 2   x   4 . . .   2 c m 2   -   36 m m 2

A. <

B. >

C. =

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN