Bài 29: Anken

xữ nữ của tôi

Hỗn hợp khí X gồm H2 và 1 anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tỉ khối của X so với H2 =9,1 . Đun nóng X có xúc tác Ni , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom ; tỉ khối của Y so với H2 = 13 . Công thức cấu tạo anken ?

2; Cho hỗn hợp X gồm anken và hidro có tỉ khối so với heli = 13 . Công thức cấu tạo của anken ?

3; Cho hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He = 3,75 . Dẫn X qua Ni nung nóng , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối sp với He = 5 . Hiệu suất của phản ứng hidro hoá ?

Hoài Thương Đỗ Lê
Hoài Thương Đỗ Lê 6 tháng 1 2018 lúc 21:17

1)Hỗn hợp khí A : CnH2n (b mol ) và H2 ( a mol ) d A/H2 = 9,1 => MA/MH2 = 9,1 (1) Không làm mất màu Brom đó là Ankan CnH2n + H2 -(Ni , t°)-> CnH2n+2 b ---------> b ----------> b (mol) Hỗn hợp khí B là : CnH2n+2 ( b mol ) và H2 dư ( a - b ) (mol) d B/H2 = 13 => MB/MH2 = 13 (2) Từ (1) , (2) => MA / 9,1 = MB / 13 <=> mA / nA.9,1 = mB / nA.13 Mà định luật bảo toàn khối lượng : mA = mB <=> nA.9,1 = nB.13 <=> (a + b).9,1 = (a - b + b ).13 <=> 9,1a + 9,1b = 13a <=> 9,1b = 3,9a <=> a = 7/3b Mà MA = (14n.b + 2a) / a + b = 9,1 x 2 = 18,2 <=> 14nb + 14/3b / 7/3b + b = 18,2 <=> 14b(n + 1/3) / 10/3b = 18,2 <=> 21/5(n + 1/3) = 18,2 <=> n + 1/3 = 13/3 <=> n = 4 => Đó là C4H8 Mà khả năng cộng với HBr ra 1 sản phẩm duy nhất. CH3 - CH = CH - CH3

Bình luận (1)
Hoài Thương Đỗ Lê
Hoài Thương Đỗ Lê 8 tháng 1 2018 lúc 20:34

3 sd PP đường chéo => n H2 : n C2H4 = 1:1, coi n H2 = n C2H4 = 1 mol g/s sau P.ư tọa ra a mol C2H6 => n H2 = n C2H2 = 1-a khối lượng TB M=m/n=20 giải ra => a=0,5 => H=50%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN