Pham Trong Bach

Cho số phức z 1 = 1 − 2 i   v à   z 2 = i . Biết w = z 1 + z 2 . Môđun của số phức w 2017 2 1008  là

A.  2 2 .

B.  2

C. 1

D. 2

Cao Minh Tâm
2 tháng 2 2019 lúc 4:22

Đáp án B. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 - i)(2 + i)z + 1 - i = (5 - i)(1 + i). Tính môđun của số phức  w = 1 + 2 z + z 2

A. 8

B. 64

C.  2 2

D.  5

Pham Trong Bach

Cho số phức 2 – 3i. Môđun của số phức w = (1+i)z bằng

A.  w = 26

B.  w = 37

C.  w = 5

D.  w = 4

Pham Trong Bach

Cho số phức z = 1 + 2 i ,  tính môđun của số phức  w = 2 − z ¯ z − 1

A. 1 2

B.  31 2

C.  51 2

D.  1 2

Pham Trong Bach

Cho số phức  z = 1 + 2 i , tính môđun của số phức w = 2 - z ¯ z - 1 .

A.  1 2

B. 1 2

C. 3 2

D. 5 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z - 1 - i = 1 , số phức w thỏa mãn w ¯ - 2 - 3 i = 2 . Tính giá trị nhỏ nhất của z - w .

A. 13 - 3

B.  17 - 3

C.  17 + 3

D.  13 + 3

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z − 1 − i = 1 , số phức w thỏa mãn w ¯ − 2 − 3 i = 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của z − w .

A.  17 + 3

B. 13 + 3

C. 13 - 3

D. 17 - 3

Pham Trong Bach

Cho số phức z = 2 - 3 i . Môđun của số phức  w = 1 + i z

A.  w = 26

B. w = 37

C. w = 5

D. w = 4

Pham Trong Bach

Cho số phức z=1-i. Tính môđun của số phức  w = z - - 2 i z - 1

A.  w = 2

B.  w = 1

C.  w = 2

D.  w = 3

Pham Trong Bach

Cho số phức z = 1 − i .  Tính môđun của số phức w = z ¯ − 2 i z − 1 .

A. w = 2

B.  w = 1

C.  w = 2

D.  w = 3

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện ( 3 + 2 i ) z + ( 2 - i ) 2 = 4 + i . Tìm phần ảo của số phức w = ( 1 + + z )   z ¯ .

A. -2

B. 0.

C. -1

D. 1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN